شماره جاری: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 22، اسفند 1401، صفحه 5-150 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جامعه المصطفی العالمیه

سردبیر رئیس انجمن اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی
دوره انتشار
دو فصلنامه